Gayido

Duesma leziono / Második lecke

A névelő

A határozott névelő (a, az) a gajidóban a la. Határozatlan névelő (egy) az un.

patrulo (apa) – la patrulo (az apa) – un patrulo (egy apa)

A főnév

A főnév egyes számban -o-ra, többes számban pedig -os-ra végződik.

fratulo ((egy) fiútestvér) – fratulos (fiútestvérek)
la fratino (a lánytestvér) – la fratinos (a lánytestvérek)

A melléknév

A melléknevek -a-ra végződnek mindkét számban, tehát nincs többes szám!

bona (); longa (hosszú)
bona patrulo (jó apa) – bona patrulos (jó apák)

Az ige

Az igék szótári alakja a főnévi igenév, melynek jele -ar. Az igét személy szerint nem ragozzuk, de igeidők szerint különböző ragokat kap. A jelen idő ragja az -as, a múlt időé az -es. A ragozott igealakok elé mindig ki kell tenni a vonatkozó személyes névmást.

kredar (hinni) – donar (adni)
mi kredas (hiszek) – mi donas (adok)
mi kredes (hittem) – mi dones (adtam)

Kérdések

Az eldöntendő kérdéseket a ka kérdőszóval vezetjük be. Más kérdésekben a ka helyett a vonatkozó névmást használjuk.

Ka ti kredas?Hiszel?
Ka ti komprenes?Megértetted?
Quie ti lojas?Hol élsz?

Tagadás

A tagadást a ne szócskával jelezzük, amely mindig a vonatkozó szó előtt áll.

Li ne esas.ő nem.

Képzők

A gajidó alaphelyzetben nem jelöli a nemet: filio (gyerek), sekretario (titkár), kuso (unokatestvér). Ha szükséges, -ul- képzővel jelölhetjük a hímnemű egyedet, -in-nel pedig a nőneműt: filio (gyerek) – filiulo (fiúgyerek) – filiino (lánygyerek). A ge- előképzővel jelezhetjük azt, hogy az adott esetben mindkét nem képviselőjét beleértjük a fogalomba: gepatros (szülők), geavos (nagyszülők), gefilios (gyerekek – fiúk és lányok).

Van néhány főnév, amely csak egyetlen nemben használatos: viro (férfi), matro (anya), amasono (amazon), damo (asszony).

Az -id- utóképző utódot jelöl: Israelido (izraelita); ido (utód).

A házassággal keletkezett rokoni kapcsolatokat a bo- előképzővel jelezzük: bopatrulo (após).

Szöveg

KARA AMIKO,

Ka ti ja lernas la nova linguo internaziona? Mi komences studiar li kelka dios ante nun, e mi trovas, ke li esas vere tre facila. Omnidie mi lektas testo durant un horo; mi sempre lektas laute. Pose mi facas kurta traduko e fine mi skribas letro in la nova linguo. Ka ti komprenas talio?

Kon kordiala saluto,

Tia amiko,

          B.