Gayido

Triesma leziono / Harmadik lecke

Hasonlítás

Alapfokú hasonlítás: állításban: tam ..., kam ...; tagadásban: ne tam ..., kam ...

Mi esas tam rica kam li.Olyan gazdag vagyok, mint ő.

Középfokú hasonlítás: felfelé: plus ..., ke...; lefelé: minus ..., ke ...

Li esas plus granda ke mi.ő magasabb, mint én.

Felsőfokú hasonlítás: felfelé: la plus ..., inter ...; lefelé: la minus ..., inter ...

Li esas la plus bela inter omnio.Ez a legfinomabb mind közül.

A nagyon kifejezése:

Li esas tre brava.ő nagyon bátor.

Akkor is a kam kötőszót használjuk a hasonlításra, ha a mondatban nincsen melléknév:

Mi preferas cetalio kam talio.Jobban szeretem ezt, mint azt.

Az “olyan jó, amennyire csak lehet” típusú szerkezeteket a következő módon fejezzük ki: la plus bona posible.

Határozószók

Határozószókat képezhetünk melléknevekből a szóvégi -a -e-re cserélésével:

bonabone (jól)
finafine (végsővégül)

Összehasonlításokban ugyanúgy használjuk, mint a mellékneveket.

Li lektas plus bone.Jobban olvas.

Névmások

A személyes névmások a következők: mi (én), ti (te), li (ő); nosi (mi), vosi (ti), lesi (ők). Ugyanezeket az alakokat használjuk akkor is, ha a névmás tárgyként szerepel a mondatban.

A gajidóban nincsen magázás, ezért a ti névmást használjuk a következő jelentésekkel is: te, Maga, Ön. Ugyanígy használatos a vosi is: ti, Maguk, Önök.

A gajidóban nincs nem szerinti megkülönböztetés egyes szám harmadik személyben, a li mindhárom nemre használatos alak.

A határozatlan névmás az oni, melyet a magyarra általában az “emberek” szóval fordítjuk, vagy egyszerűen többes szám harmadik személyű igealakot használunk helyette.

Oni dici quio oni volas.Hadd mondják (az emberek) azt, amit akarnak.

A visszaható névmásként minden személyben a si névmást használjuk. Ezeket a magam(at), ... szavakkal fordítjuk, de előfordul, hogy le sem fordítjuk, mivel a magyarban az adott szerkezet nem visszaható.

Mi lavas si.Mosakszom. (Mosom magam.)
Li lavas si.Mosakszik. (Mossa magát.)
Lesi lavas si.Mosakszanak. (Mossák magukat.)

Az ige

A jövő időt az -is, a feltételes módot az -aus, a felszólító módot az -i végződés fejezi ki. Felszólító módot csak második személyben használhatunk és nem tesszük ki elé a névmást.

Mi esis.Leszek.
Li vidaus.Láthat.
Veni cetalie!Gyere ide!

Képzők

A cselekvés kezdeményezőjét, aszerint hogy milyen fokon végzi a cselekvést, kétféle módon képezhetjük. Az amatőrség jelzője az -er- képző, a profizmusé az -ist-. Ez utóbbi képző jelenthet valami melletti elhivatottságot, illetve iskolai végzettséget, foglalkozást is. Ennek párja az -ism- képző, mely magát az elhivatottság tárgyát jelenti.

Az -an- képző valamihez tartozó önkéntes tagságot jelöl, ezzel szemben az -ier- a fizikailag kapcsolódó dolgok képzője (valaminek a tartója).

fotografarfotograferofotografisto (fényképezniamatőr fényképészfényképész)
socialistosocialismo (szocialistaszocializmus)
societosocietano (társaságtársaság tagja)
KanadaKanadano (Kanadakanadai)
pomopomiero (almaalmafa)

Szöveg

Mi arives in la staziono. La veturo haltes. Portisto advenes. "Quie ti iras?" li questiones. "Mi iras a Paris." mi respondes. - "Ka ti havas tia bileto?" - "No!" - "Veni komprar li in la kontoro." Mi pages la veturisto. Mi dones a li drinko-pekunio. "Hasti!" klames la portisto. La treno departis sen ti." - "Oni devas vendar la bileti plus rapide! Mi volaus komprar jurnalo. Quie esas la jurnal-vendeyo? Mi perdes mia monetuyo: Ho no!" Esas triu klokos. La treno departas. Mia kofro esas in la pako-vagono. Til la rivido!