Gayido

Alaktan (La Morfologo)

A főnév (La Nomos)

A főneveket két csoportra oszthatjuk: a köznevekre és tulajdonnevekre.

A köznevek (La Komuna Nomos)

A köznevek végződése egyes számban (singularo): -o. Bármely szótőből képezhetjük a főnevet, ha ezt a végződést hozzáillesztjük: homo (ember). Ha más szófajból képezzük a főnevet, akkor a szó eredeti végződését cseréljük -o-ra: kara (szép) – karo (a szép).

Nyelvtani nem (geno) nincs, de az élettani nem (seso) jelölésére szükség van. Így a hímnemű főnév nem kap jelet: anglo (angol ember, angol férfi), a hím főnév -ulo jelet kaphat, ha szükséges: anglulo (angol ember); a nőnemű -ino képzőt kap: anglino (angol nő). Van néhány főnév, amely csak nőneműként létezik, ezek nem kapják meg az -ino képzőt. Például: amasono (amazon), matrono (matróna), nimfo (nimfa), primadono (primadonna), furio (fúria), stb. A feleség jelölésére a -virino képző szolgál: presidentvirino (elnökné, az elnök felesége), de: presidentino (elnöknő).

A többes szám (pluro) jele az -s rag. A magyartól eltérően, az egynél többet jelentő számnév/jelző után a főnév mindig többes számban áll. A páros dolgokat jelentő szavaknak általában csak többes számuk használatos, ez alól csak akkor van kivétel, ha a páros dolog egyik részéről, mint meghatározott dologról beszélünk: okulos (szemek), de destra okulo (jobb szem).

A főnévnek csak alanyesete (nominato) van, a többi esetet viszonyszavakkal fejezzük ki (preposito): domo (ház) – in domo (házban). A tárgyként használt főnév is alanyesetben áll, jelentését a szövegkörnyezetből, mondatbeli elhelyezkedéséből deríthetjük ki (a tárgy mindig az állítmány mögött áll).

Tulajdonnevek (La Propria Nomos)

A tulajdonnevek mindig megtartják eredeti alakjukat, eredeti helyesírásuk szerint írjuk őket. A nem latin betűs írást használó nevek esetében mindig a hivatalos átírás szerinti formát kell alkalmazni. Példák: Shakespeare, Rennes, Székesfehérvár, stb.; ПушкинPuškin, СофияSofija, ΑθήναιAthine, stb.

Nagy kezdőbetűvel írjuk, a magyartól eltérően, a nyelvek nevét (Gayido), a népek nevét, a földrajzi nevekből képzett szavakat, a hónap és napneveket, valamint a címek fontosabb szavainak kezdőbetűit.

A névelő (La Artikolo)

A határozott névelő (La Defina Artikolo)

A gajidóban ez a la. Állandó, nem változik. Pl: la homo (az ember).

Használata, mint a magyarban, de:

 • a de birtokos szerkezet előtt használunk névelőt: la okulos de homo (az ember szeme),
 • a névmások elé nem teszünk névelőt: mio amiko (a barátom),
 • a tulajdonnevek előtt nem áll névelő, ha nincs jelzője: Johnla kara John (Jánosa kedves János).
A határozatlan névelő (La Undefina Artikolo)

Erre az un szócskát használjuk, akár a magyar egyet: un amiko (egy barátom).

A melléknév (La Ajeto)

Végződése mindig -a. Nem ragozzuk, nem kap többesjelet sem.

Fokozás (La Formato de Komparato)
Fok Leírás, példa
Alapfok (positivo) same határozószóval utalunk rá, kam a kötőszó;
   karami estas same kara kam ti
Középfok (komparativo) plus felfelé, minus lefelé fokozás, kötőszó a ke;
   plus/minus karami estas plus kara ke ti
Felsőfok (superlativo) la + Kf.; (választás esetén az elöljáró az inter);
   la plus/minus karami estas la plus kara
Túlzófok (exendivo) la + Af. + -sima (a legesleg...);
   la karasima

A “minél ..., annál ...” szerkezet egyszerűen két középfokú alakkal fejezzük ki: plus bela, plus karaminél szebb, annál kedvesebb.

A névmások (La Prenomos)

Személyes névmások (La Persona Prenomos)

Minden személyes névmás -i-re végződik; a többes számnak külön alakja van.

Egyes szám Többes szám
1. mi 1. nosi
2. ti 2. vosi
3. li 3. lesi

Megjegyzendő, hogy a gajidóban nincsen magázás, mindenkit tegezünk.

Személytelen névmás (La Unpersona Prenomos)

Mindkét számban: oni, fordítása: “az ember”, vagy E. 3.-ra fordítjuk.

Visszaható névmás (La Reflesa Prenomos)

A visszaható névmást minden személyben és minden számban a si szóval fejezhetjük ki. Fordítása: “magát, magukat”. Ha igei szerkezetben áll, akkor a következő szórendet kell alkalmazni: személyes névmás + ragozott ige + visszaható névmás: si lavarmi lavas si (mosakszom).

Birtokos névmások (La Posesa Prenomos)

A birtokos névmásokat a személyes (ill. visszaható) névmásokból képezzük -a végződés hozzáadásával.

Egyes szám Többes szám
1. mia 1. nosia
2. tia 2. vosia
3. lia 3. lesia
Visszaható sia Visszaható sia

Önállóan névelővel állnak: la mia (az enyém). A visszaható névmást a “saját” szóval fordítjuk.

Az uni és ali névmások (La Uni e la Ali Prenomos)

Az uni jelentése “egyik”, az ali jelentése “más(ik)”. Értelemszerűen a tabella-végződéseket felveheti (lásd később!). Az ali és uni is állhat a névmások után, ilyenkor a névmások alapjelentését módosítják.

Kölcsönös névmás (La Reciproka Prenomos)

Gajidóban ennek az uni la ali szerkezet felel meg.

Tabella szavak (La Tabela Prenomos)
                                        -o    főnév, általános
                                        -on   főnév, személyes
     Határozatlan       al-                 -a    melléknévi
     Mutató            tal-                -an   birtok
     Általános          omn-   +   -i-   +   -e    hely
     Tagadó           n-                 -el   ok
     Kérdő/Vonatkozó    qu-                -en   mód
                                        -u   szám, mennyiség
                                        -un  idő     
     

Táblázatban:

alio talio omnio nio quio
   valami    az    minden    semmi    mi?, melyik?
alion talion omnion nion quion
   valaki    az a(z)    mindenki    senki    ki?
alia talia omnia nia quia
   valamilyen    olyan    mindenféle    semmilyen    milyen?
alian talian omnian nian quian
   valakié    azé    mindenkié    senkié    kié?
alie talie omnie nie quie
   valahol    ott    mindenhol    sehol    hol?
aliel taliel omniel niel quiel
   valamiért    azért    mindenért    semmiért    miért?
alien talien omnien nien quien
   valahogy    úgy    mindenhogy    sehogy    hogy?
aliu taliu omniu niu quiu
   valamennyi    annyi    mindannyi    semennyi    mennyi?
aliun taliun omniun niun quiun
   valamikor    akkor    mindenkor, mindig    semmikor    mikor?

Jelentésüknek megfelelően kaphatnak többesjelet.

A ce- szócska a névmások előtt, velük egybeírva a névmás közelségét jelöli: cetalie (itt).

A yen szócska a névmások előtt élénkíti a rámutatást (lám..., íme...).

Az ayen szócska névmás után a határozatlanság kifejezésére szolgál (bár-/akár-).

A számnév (La Numeros)

Tőszámnév (La Kardina Numeros)

Végződése az -u.

0-10: nulu, unu, duu, triu, quatru, quintu, sisu, setu, otu, nonu, deku; 100: centu; 1000: milu;

Egyéb: milionu, miliardu, bilionu, trilionu;

Összeállítás: elé tett szám (egybe írjuk, a szorzó elveszti az -u-ját) szorzatot, mögé tett szám (külön írjuk) összeget ad: 300: tricentu; 103: centu triu.

Általában két számnál többet nem írunk egybe.

A számnév előtti alique megfelel a magyar “körülbelül”-nek.

A numero + szám magyarra a “... számú”-val fordítandó.

Az ambu jelentése: “mindkettő”.

Sorszámnév (La Orda Numeros)

Képzése: a tőszámnevek -u-jának cseréje -esma-ra.

0-10: nulesma, unesma, duesma, triesma, quatresma, quintesma, sisesma, setesma, otesma, nonesma, dekesma; 100: centesma; 1000: milesma;

Egyéb: milionesma, miliardesma, bilionesma, trilionesma;

Felsorolásként (“először, ...”): az -a végződést -e-re cseréljük.

Pápák, uralkodók sorszámozása: Louis XIILouis la unesmaXII. Lajos.

Szorzószámnevek (La Multiplika Numeros)

Képzése az -obl-, -foy- képzőkkel:

 • -obla-szeres
 • -oble-szeresen (matematikában ez használatos!)
 • -foya-szeri
 • -foye-szer
Törtszámnév (La Frazia Numeros)

A tört számlálóját tőszámmal, nevezőjét a tőszámhoz tett -ono képzővel fejezzük ki, ami, ha a számláló nagyobb egynél, többes jelet kap.

 • 1/5 — unu quintono
 • 2/3 — du trionos

Vegyes törtnél az e kötőszót használjuk: 2,5 – du e duono.

Gyűjtőszámnév (La Kolekta Numeros)

Azt jelenti, hogy hány egyedből áll valamely összesség.

Képzője -op-, végződése -a, -e lehet. Pl.: duope (kettes)

Osztószámnév (La Divida Numeros)

Azt jelenti, hogy az elosztott mennyiség részei hány egységből állnak.

Kifejezése: po elöljáró + tőszámnév (...-sával, ...-...): po triu (hármasával)

Számtani műveletek (La Operatos)
Tizedes tört (decima frazio) 0,2 nulu komo duu
Összeadás (adito) 3+4=7 triu plus quartu estas setu
Kivonás (substrato) 10-6=4 deku minus sisu estas quartu
Szorzás (multipliko) 2·4=8 duoble quartu estas otu
Osztás (divido) 4:2=2 duore quartu estas duu
Hatványozás (elevato) 153
24=16
deku quintu in la tria potento
la quatra potento de duu estas deku sisu
Gyökvonás (estrazio) Gyökvonás / estrazio la quatra radiso de siscentu dudeku quintu estas quintu
Arány (proporto) 2:4=1:2 duu relatas al quatru, kam unu al duu

Eredmények (resultos): sumo (összeg), diferento (különbség), produto (szorzat), quoziento (hányados)

Az óra (La Horo)

Quiu horo estas? (Hány óra van?)

     La triu horos e quatrono. (1/4 4)

     La triu horos e duono. (1/2 4)

     La triu horos e triu quatronos. vagy La quatrono horo ante quatru. (3/4 4)

     La triu horos e deku. vagy La triu horos post deku. (3.10)

A dátum (La Dato)

Quiu dio estas hodie? (Hányadika van ma?)

     Hodie estas la deku de Januaro. (Ma január 10.-e van.)

Quia dio estas hodie? (Milyen nap van ma?)

     Hodie estas Lundo. (Hétfő van.)

1971. 02. 23. vagy 1971. február 23.: ye la dudeku triu de Februaro de milu noncentu sisdeku unu, azaz ye la 23-u Februaro 1971. vagy 23. 02. 1971.

A hónapok: Januaro, Februaro, Marzo, Aprilo, Mayo, Junio, Julio, Augusto, Setembro, Otubro, Decembro

A hét napjai: Lundio, Martedio, Merkredio, Jovedio, Venerdio, Sabadio, Domenidio

Kor (La Ajo)

Quia ajo ti havas? / Quiu yaro ti estas? (Hány éves vagy?)

     Mi estas trideku quartu. (34 éves vagyok.)

     Mi havas trideku quartu yaro. (34 éves vagyok.)

A határozószó (La Averbos)

A határozószók végződése mindig -e.

Két részre oszthatók: egy részük megtalálható a névmásoknál felsorolt tabella-szavak között, másik részük a képzett határozószó. A képzett határozószók végződése -amente. Fokozhatók, mint a melléknevek (lásd ott!).

Az ige (La Verbos)

Minden igealak mellé ki kell tenni a személyes névmást, még a látszólag személytelen igék mellé is.

Minden ige egyformán ragozódik.

A cselekvő igék ragozása (La Flesio de Aktiva Verbos)
Mód, idő Végződés Az amar
regozott
alakja
Kijelentő mód, jelen idő (Presenta Indikativo) -as amas
Kijelentő mód, múlt idő (Pasta Indikativo) -es ames
Kijelentő mód, jövő idő (Futura Indikativo) -is amis
Feltételes mód, jelen idő (Presenta Kondizialo) -aus amaus
Feltételes mód, múlt idő (Pasta Kondizialo) -eus ameus
Feltételes mód, jövő idő (Futura Kondizialo) -ius amius
Felszólító mód (Imperativo) -i ami
Főnévi igenév (Infinito) -ar amar
Jelen idejű melléknévi igenév (Presenta Participo) -anta amanta
Múlt idejű melléknévi igenév (Pasta Participo) -enta amenta
Jövő idejű melléknévi igenév (Futura Participo) -inta aminta
Jelen idejű határozói igenév (Presenta Gerundo) -ante amante
Múlt idejű határozói igenév (Pasta Gerundo) -ente amente
Jövő idejű határozói igenév (Futura Gerundo) -inte aminte
A szenvedő igék ragozása (La Flesio de Pasiva Verbos)

A szenvedő ragozás a létige (estar) cselekvő ragozásából és a főige szenvedő melléknévi igeneveiből alakul. A szenvedő melléknévi igenév képzése:

Mód, idő Végződés Az amar
regozott
alakja
Jelen idő (folyamatos; Imperfeto) -ata estas amata
Múlt idő (befejezett; Perfeto) -eta estas ameta
Jövő idő (beálló; Predito) -ita estas amita
Műveltető ige (La Kausata Verbos)

Képzése az -igar raggal (amigarszerettetni). Minden igeidőben és módban használható, használata megegyezik a magyarral.

A visszaható ige (La Reflesa Verbos)

Képzése: személyes névmás + ragozott ige + visszaható névmás (mi lavas simosakszom). Minden igeidőben és módban használható, mint a magyarban.

A visszaható ige (La Reflesa Verbos)

Kifejezése: alany - havar ragozott formája – tárgy: mi havas domo (van házam).

Segédigék (La Ausiliara Verbos)

Ha segédigéket használunk akkor ragozás közben csak a segédigék ragozódnak, a főige főnévi igenévben marad (-ar): Mi mustas lavar si.Meg kell mosakodnom. - Ilyenek: mustar (kell), mayar (szabad), kanar (lehet), volar (akarni).

A viszonyszók (La Prepositos)

A magyar határozóragoknak és névutóknak felelnek meg.

 • a-nak, -nek,; -hoz, -hez, -höz; felé
 • ad-nál, -nél
 • anteelőtt
 • apudmellett
 • cirkekörül
 • da — részeltető viszonyszó
 • de — birtokos jelző viszonyszava
 • dependvmitől függően
 • detrasmögött, mögé
 • di — szenvedő ige mellett a cselekvés alanyának viszonyszava
 • durant — a tartam viszonyszava
 • ecetevminek a kivételével
 • esterkívül
 • from-ból, -ből
 • frontszemközt vmivel
 • in-ban, -ben
 • inferlenn, lent
 • inkludvminek a beleértésével
 • instedhelyett
 • interközött
 • kausevmi okából
 • kon-val, -vel
 • konevmivel együtt
 • konterellen, szemben
 • kromvalamin kívül még
 • longvmi hosszában
 • mesvmi közepett, közepén
 • on-ra, -re
 • overvalamin túl
 • per — eszközhatározó
 • po — osztószámnév
 • por-ért, végett
 • postután
 • pretervalami mellett el
 • pri-ról, -ről, felől
 • promiatt
 • prosimvmihez közel
 • segunszerint, mentében
 • sennélkül
 • sequevmi folytán
 • sins-tól, -től; valamitől fogva, óta
 • subalatt
 • superfelett
 • sur-ra, -re
 • til-ig
 • transát, keresztül
 • widvmi szélességében
 • ye — határozatlan jelentésű viszonyszó

A kötőszók (La Konjuntos)

 • ankeis
 • benkebár, holott, noha, jóllehet, ámbátor
 • durantmíg
 • eés
 • e... e...és... és..., is... is...
 • hastemígnem
 • kammint
 • kehogy
 • nesem
 • ne... ne...sem... sem...
 • nunos
 • ovagy
 • o... o...vagy... vagy...
 • porkemert, ugyanis
 • quasemintha
 • seha
 • sedde, hanem
 • sive... sive...akár... akár...
 • sotehát
 • tamende, mégis
 • tante... tante...hol... hol...

Ezeken kívül használhatunk még határozószókat is.

Az indulatszók (La Interjetos)

 • Hívásra: hey!; heyho!; hola!; halo! (telefonba is)
 • Figyelmeztetésre: bravo! (hogy volt!); pst!, x! (csitt!); stop! (állj!); help! (segítség!)
 • Buzdításra: ek! (rajta!); hura! (hajrá!); hey!; hop!; horuk!
 • Elűzésre: far! (el innen!); hot! (lódulj!); hux!
 • Érzelemkifejezés: aha!; ay! (jaj!); au!; ba! (kételkedés, lekicsinylés); be! (gúnyolni); ehe!; ey!; fi! (fúj!); fu! (pfű!); gox! (rosszalás); ha! (ah!); haha!, hihi! (nevetés); hm!; ho! (ó!); hu! (ijedtség, csodálkozás); nu! (no, na, nos); oho!; oy!; ve! (jaj!)